Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for syyskuu 2013

Uuden asahikirjan kässäri on nyt valmis. Ensi viikolla on tapaaminen kustantajan
kanssa. Vien uudessa kirjassa asahin uudelle tasolle smiley Kirjan nimi tulee olemaan
luultavasti ASAHI Tietoisen liikkeen taito. Se on tavallaan jatkoa kirjalleni
Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito. Keskityn kirjassa erityisesti
siihen, mitä elementtejä on tietoisessa liikkeessä ja miten sitä harjoitetaan
ja miten tietoinen liike yhdistää kehon ja mielen kehomieleksi.

Luvussa I esittelen terveysliikunnan uuden malli, jota asahi edustaa. Se tarkoittaa näkemystä, että mieltä
voi harjoittaa kehon liikkeen kautta. Erityisesti asahin kaltainen
terveysliikunta on aina kehon ja mielen integroinnin harjoitus. Toivon, että
erilaisia mindfulness-menetelmiä harjoittavat ihmiset löytäisivät asahin, jossa
koko tämä kuvio, erityisesti mielen harjoittaminen kehotietoisuuden kautta, on
selkeästi perusteltu.
Mindfulness-menetelmissä tämä yhteys jää miltei poikkeuksetta
puutteellisesti ymmärretyksi.

Luvussa II esittelen asahin perusliikesarjan, asahin tason
I. Teen sen monesta näkökulmasta, jotta kirjasta saavat kaikki jotakin:
aloittelijat, edistyneet harrastajat ja asahin ohjaajat. Kuvaan tässä luvussa
jokaisen liikkeen viidestä näkökulmasta: 1. Liikkeen peruskuvaus, jota aloittelijakin
voi seurata. 2. Periaatteita ja yksityiskohtia. Tässä kohtaa kuvaan liikkeen
hienovaraisempia yksityiskohtia ja selitän joitakin liikkeeseen liittyviä
keskeisiä liikeperiaatteita. 3. Mieli mukaan. Tässä kohtaa kuvaan, miten
huomion voi liikkeessä suunnata ja miten tämä tekee liikkeestä myös mielen
harjoituksen. Tämä on kohta jossa kehon
harjoitus muuttuukin kehomielen harjoitukseksi. 4. Variaatioita. Tässä kohtaa
kuvaan yhden tai kaksi liikkeen luonnollista variaatiota, joita edistyneemmät
harjoittelijat voivat tehdä syventääkseen ymmärrystä varsinaisesta liikkeestä.
5. Tutki tätä. Liikkeen kuvaus loppuu lyhyeen aforismiin tai runoon, johon on
kiteytetty jokin asahin periaate, jota harjoittaja voi tutkia mielessään
itsenäisesti tarkemmin.

Luku III käsittelee asahin psykofyysisiä periaatteita. Olen
syventänyt paljon tätä lukua edelliseen asahi-kirjaan verrattuna. Käsittelen
nyt yksityiskohtaisemmin keskeiset asahin periaatteet, jotka nyt jaan näin: (1)
kehon pystylinjaus, (2) koko kehon laajuinen liike, (3) liikkeen sisäinen
kuuntelu ja kontrolli, (4) hengityksen ja liikkeen yhteys ja (5) asahin
liikkeen sisäinen ja ulkoinen laatu. Liikkeen laatuun liitän seuraavat
alakohdat: virtaavuus, rentous, mielikuvat, juurtuminen maahan ja tasapaino. Periaatteiden kuvauksessa käytän nyt jonkin
verran sitä lisämateriaalia, jota olen kehittänyt ”funktionaalisen
kehotietoisuuden” koulutusohjelmaani varten.
Periaatteet eivät ole tietenkään muuttuneet, mutta pyrin kuvaamaan niitä
nyt tarkemmin. Kuvaan nyt esimerkiksi asahin perusliikemekaniikan, avautumisen
ja sulkeutumisen, lihastoimintaketjumallin avulla, joka koostuu ekstensio- ja
fleksioketjuista.

Luku IV on nimeltään ”Mitä on kokemuksellinen biomekaniikka?”
Tämä on kokonaan uusi luku verrattuna edelliseen kirjaan. Olen usein ajatellut
kirjoittavani kokonaisen kirjan nk. ”sisäisen voiman mekaniikasta”, mutta en
ole saanut sitä aikaan. Tämä luku pyrkii kuvaaman tarkemmin tämän asahissakin
toteutettavan koko kehon liikkumisen tavan. Kuvaan sen tässä luvussa ”ydintaitona”,
joka pitäisi opetella jo nuorena. Koko kehon liikemekaniikka on oikeasti
ydintaito, jota voidaan soveltaa, kun se kerran opitaan, arjen askareista
huippu-urheiluun. Itse asiassa huippu-urheilijat oppivat välttämättä tämän
taidon, koska ilman koko kehon käytön oppimista ei voida saavuttaa optimaalista
kehon voimantuottoakaan. Ongelma on se, että länsimaisessa urheilun, liikunnan
ja valmennuksen perinteessä ei ole menetelmiä, joiden avulla liikkeen kineettistä
ketjua voidaan tietoisesti avata. Kuvaan yhden tällaisen menetelmän tässä
luvussa. Samalla kuvaan myös ”voima-asahin”, koska se liittyy juuri tähän koko
kehon liikkeen ja voimantuoton menetelmään. Toivon tämän luvun sisällön avaavan
asahia myös muun liikunnan ja urheilun suuntaan ja erityisesti toivon, että
tämä luku ja koko kirja avaa valmentajille sitä, miten tärkeää kehotietoisuuden
harjoittaminen on koko kehon liikemekaniikan opettelussa. Tämä luku avaa myös
sitä, miten asahin periaatteet, jotka ovat yhdistetyn kehomielen psykofyysisiä
periaatteita, voidaan siirtää mihin tahansa liikuntamuotoon. Kokemuksellinen
biomekaniikka on uusi käsite, jonka toivon synnyttävän paljon keskustelua alan
ammattilaisten keskuudessa. Joudun tässä
luvussa esimerkiksi kritisoimaan ja korjaamaan aivan uutta biomekaniikan
oppikirjaa, jossa sovelletaan nk. Meyersin lihastoimintaketjujen mallia kehon
liikkeeseen. Valitettavasti tämä malli ei kuitenkaan ole funktionaalinen vaan
hoidollinen ja jos sitä sovelletaan liikkumisen mekaniikan kuvauksessa, niin
kuin tässä kirjassa tehdään, mennään valitettavasti pahasti pieleen.

Luku V on nimeltään ”Asahi kehomielen harjoituksena”. Vedän
tässä luvussa yhteen ne asahissa toteutettavat menetelmät, jotka tekevät siitä
kehomielen yhdistämisen harjoituksen. Esimerkiksi kehotietoisuuden
harjoittamisessa voidaan nähdä erilaisia vivahteita, kuten liikkeen hitaus,
liikkeen pysäyttäminen, tietoisuus liikkeen yksityiskohdista, pystylinjauksen
tiedostaminen, liikkeen sisäisen ajoituksen tiedostaminen, jännityksen ja
rentouden vaihtelu, kehonlaajuinen liike, kehonlaajuinen hengitys jne. Ne
voidaan kaikki ottaa huomion suuntaamisen kohteeksi ja yhdistää näin helposti
vaeltava mieli kehon liikekokemukseen. Tästäkin luvusta toivon erilaisia
mindfulness-menetelmiä harjoittavien ihmisten saavan konkreettisia apuvälineitä
tarkkaavaisuutensa harjoittamiseen.

Kirja päätyy liitteeseen, jonka nimi on ”Asahi-kävelystä
kohti asahi-juoksua”. Tämä liite avaa edelleen asahia kaiken liikunnan ja
urheilun suuntaan. Näytän luvussa, miten asahin periaatteita ja ajatustapoja
voidaan soveltaa sekä kävelyyn, että juoksuun. Kuvaan luvussa
asahi-kävelyn/juoksun menetelmän, jonka avulla kuka tahansa, joka pystyy
kävelemään, voi laajentaa kävelynsä hyviä kehon ergonomisia periaatteita
noudattavaksi juoksukokemukseksi. Tietysti paljain jaloin tai kevyt
jalkineella.

***

Tällainen kirja. Toivon kirjan oikeasti avaavan asahin
tuntemusta moneen suuntaan. Kirja ei ole
vain asahin oppikirja. Se on erityisesti opas tietoiseen liikkeeseen. Se on
myös kokemuksellisen biomekaniikan kuvaus, josta kaikki ihmisen liikkeen
parissa työskentelevät voivat toivottavasti ammentaa. Viimeisen lukunsa
ansiosta se on myös juoksuopas, jossa kuvataan uusi ja samalla vanha tapa
juosta omaa kehomieltään aistien ja tutkien.

Kirja tulee ulos vuoden 2014 aikana. Kerron, kun tiedän
tarkemman aikataulun.
Ps. 15.4.2014 Kirja on nyt kaupoissa!

Read Full Post »